Tänk positivt, annars kan du dö.

Av Marie Tillman, serietecknare och aktiv i konstkollektivet @dotterbolaget. Publiceras regelbundet i Metro. 

Karaktärerna i boken är en parodi och ett svar på tal efter en anstormning av publicerade självhjälpsböcker och ”feelgood”-coachning trenden. Om du kan tänka positivt så kommer allt lösa sig, är självfallet en ironisk titel. Du lär känna livscoachen och stjärn-terapeuterna; Opuntia Tomtentosa som specialiserat sig på positivt tänkande. Pilea Pepermioides som riktat in sig på mindfulness, Monstera Delicosa på föräldraskap, Pteridophyta – kärlek, Alstromeria- vänskap och sist men inte minst Strelitzia Reginae som är prestationscoach. Visdomsord varvas med illustrationer som bokstavligt och lekfullt sätter oss i skorna på karaktären. Med en viss råhet och vulgär men samtidigt lakoniskt gestaltar boken prestationsångest, klämkäcka livsmotton. Baksidan av självkänsla, den negativa och ångestladdade gestalten, eller ”jäveln på axelns” svar på hur visdomsorden ska praktiseras. 

Med mörka humoristiska toner, en hel del allvar och genom symbolik återges samhällets prestationsinriktade, lycksökande livspussel-idyll, för allt annat duger helt enkelt inte, att inte orka är patetiskt och vi lever alla med illusionen om att gräset är grönare på andra sidan. Tillman har en utmärkande stil, ett enkelt men genomtänkt språk som ger liv till både döda metaforer, skam och tabun. Den ironiska och sarkastiska humorn blir kontrasterade och kommer i form av hyperboler dvs. överdrifter som bejakar den yttersta katastroftanken utan att stilen blir överdriven och humorn lidande. 

Genom bildspråk, symbolik och stilfigurer återges livscoachernas persona och attityder och attitydyttringarna i serien avslöjar mycket om serietecknarens eget perspektiv och attityd.  

Det är lätt att underskatta bildens betydelse för ett argument. Samt hur en bild framträder av en dialog i form av en serie. Det är utvalda känsloyttringar som anspelar på karaktärens förhållningsätt till nuvarande samhällets Doxa, de rådande normer och värderingar som råder i ett samhälle. I följande argument och textstycken ska jag plocka isär serien till mindre beståndsdelar. Seriens stil och formgivning är nyskapande och gömmer mycket inbäddat som kan vara av intresse för den som intresserar sig för samspelet mellan stil och humor.

Någonstans i gränssnittet mellan tvärvetenskaplig analys och perceptions och -betydelseprocess och referenser, skapas humorn. 

Bokens form och dess uppbyggnad, stil, effekter, retoriska situation och andra aspekter som rör argumentationen i bildspråket och vad för retoriska byggstenar som finns för att den komiska effekten ska framträda kommer tas upp. 

Dvs. Marie Tillmans övergripande stil och hur den framträder genom hennes illustrationer. 

Serierna har en modern framtoning och är hämtade ur vardagen, de är därmed realistiska och dialogen är fåordig men träffande. Det finns en allmän identifikation med någon av de många citat och negativa tankar som gestaltas i bilder. Valet av gestaltning är bred, det går att hävda att den retoriska publiken är den breda allmänhet med dåligt självförtroende i någon aspekt på livet, tankar som de flesta har. 

Att illustrationerna förekommer i en tidning som läses av många underlättar spridning och uppfyller de grundläggande aspekterna för fortsatt läsning, framförallt är den underhållande och behagar genom igenkänning på ett emotionellt plan. 

Trots textens lakoniska och komprimerade form så finns det utrymme för lekfulla rim och musikaliska effekter i texten. Det finns en lekfullhet på fonetisk nivå, samtidigt ett spottande och svärande som ger språknivån en låg stil. Ordens intensitet blandas hejvilt, både vad gäller affektladdning, sammansättningar och ständigt närvarande är de många åsikter som fungerar som perspektivmarkörer. För att inrymma ännu mer kraft så bäddas mycket information in i en eller två satser, ofta i form av metaforer, anaforer, antiteser, parafraser och/eller med en stegring. 

Det är oväntade avslut, besynnerliga logiska argument och felslut som hyvlar av läsarens förutseende, trots rik fantasi. Det är i de meningsuppbyggnaden på syntaktisk nivå vi hittar delar av den komiska effekten. Och i den bild som ska gestalta dilemmat. Symboliken skapar en humoristisk mening. Textnivån gör och bild och text blir begripliga och förekommer både som logiska och referentiella i sin uppbyggnad. De hör ihop och ger en referens som utan varandra blir isolerade och utan önskvärd logik. Samtidigt är de svåra att skilja från varandra eftersom de dels är beroende av situation, dvs. kontexten men också det faktum att meningsskapandet är metaforiskt. Tolkningsnivåerna blir många om text eller bild förekommer självständigt. 

Från en av de andra illustrationerna hittas följande text:

-Jag är som en jävla labyrint, ingen hittar in, ingen hittar ut. 

-Jag vill in 

-Du är inne

– Jag vill ut igen, jag vill ut. 

Följande dialog skulle kunna fungera som en dialog mellan förälder och ungdom, dialogen är abstrakt men mångdimensionell, men kunde lika gärna beröra en dialog mellan ett par eller två vänner som diskuterar sina misslyckade kärleksrelationer. Att leka med betydelser i form av metaforer ger en bidragande effekt till det komiska genom färgning av språket. Att mellan sak och -bildled förstärka den inre bild som skapas i serien genom direktiv och expressivt språkbruk ger komiken ytterligare effekt. 

Textdialogen är enbart emotiv och har jargongartade drag både i bildens utformning och dialogen som genom upprepningar, parafraser och ordlekar får dig att nyfiket och lätt läsa vidare. Vad får dig att vilja läsa mer? Det finns fler hemligheter som gör stilen till just vad den är, oemotståndligt förförisk. 

Livsråd från Opunta Tomtentosa 

  • Om du bestämmer dig för att tycka om dig själv blir allt så mycket enklare. 
  • Tro på magin inom dig! 

På nästkommande sida ses följande bildexempel på livsråden från Opunta Tomentosa. 

I princip kan hela den retoriska konsten beskrivas som visuell eftersom det handlar om att övertyga och skapa bilder som läsaren eller åhöraren ser framför sig. 

  • Det är viktigt att lyssna på sin inre röst. 
  • Jätteviktigt. 

Detta textfragment ovanför fungerar inte självständigt utan bilden och förstås genom bildens gestaltning där den underförstådda premissen är att lyssna till den inre demoniska rösten. 

-3 steg till din personliga utveckling. 

Steg 1, Blicka inåt.

Steg 2, Fråga dig själv: Vad i helvete är det för fel på mig? 

Steg 3, Stanna där. 

Serien kan förstås som kontextuell och som en replik till stegprogrammen mot personlig utveckling. Fraseringen av texten ger en riktning och naturlig rytm genom olika långa meningar. Budskapet bygger på underförstådda premisser och är en slags komprimerad argumentation. Bild och text kan förstås som ett enthymem och det finns aktiva respektive passiva beteendemönster i argumentationen som utgör bilden. 

Det svarta spöket är symbol för den mörka elaka röst vi har inom oss. Just symboler spelar en central roll i hur vi förstår budskap och i vilken mån det övertygar oss. Symbolerna blir särskilt intressanta i en visuell analys och eftersom mestadels av de budskap vi tar emot är visuella så blir förståelsen av varför författaren väljer just dessa symboler i sin kommunikation av särskilt intresse. 

Tillman har en förmåga att med hög precision fånga det underförstådda lager av mening vi förstår som kulturbundna konnotativa mönster. Den förmågan är att förstå en bild och texts sammantagna associationsmönster och därefter vad för känslor som väcks. 

Jag vill samtidigt hävda att den Tillman har en precision och känsla för att framkalla känslor genom att undersöka essens, subjekt och stimuli och sedan i både text och bild sammanföra dem i ett slags ironiskt klimax. 

Samtidigt som det finns en motsatsbetydelse närvarande i form av ironi så finns det också en motsägelse i strukturen för boken, den har samma uppbyggnad som en självhjälpsbok men säger emot sig själv. Det blir inte hjälp till självhjälp utan snarare hjälp till ”själv-stjälpning”. Så ironin verkar på olika nivåer av den kreativa processen såväl som i den grafiska utformningen. 

Den talspråkliga stilen gör dessutom dimensionen på ironin till den av ett verkligt samtal med sina inre demoner; motsägelseresonemang förtjänar extra uppmärksamhet då det går att granska om deras påståenden stämmer. Här är det den inkonsekventa och osannolika dimensionen och rentav avsaknaden av logiska resonemang som ger en komisk effekt. Uttryck i form av överdrifter som trots allt anspelar de på känslor som inte är logiska gör att resonemangen på ett sätt ändå fullt hållbara. 

Ett återkommande tema för bildernas utformning är det stora svarta spöket (demonen) som med sin motsägelsefulla argumentation spelar på känslorna hos läsaren genom att formge det allra mest absurda och osannolika för att framkalla den tragikomiska effekten. Oftast som om det är en oplanerad företeelse, att ironin uppstår. 

  • Är du stressad? 
  • Ta ett djupt andetag 
  • Reflektera över hur många viktiga saker du får gjorda genom att sitta på en stol och andas
  • Inga din lata jävel. Inga. 

Tesen är givetvis, bli av med din stress, i dialogen här ovanför. Och premisserna bygger på att du har en förståelse för att rådet om djupandning ingår i en ”normal” bok för stressavhjälpning. Steg 2 skulle kunna vara att reflektera över vad som gör dig stressad, sedan kommer motsägelsen och vridningen. Som består i dels, ett argument om att stillasittande och reflektion inte är viktiga. Och dels av tid, hur många andra saker du får gjorda på samma tid, det hävdas att det egentligen är av större betydelse än stress och problemet som tesen driver. 

Det fördomsfulla i texten bygger på premissen att vi ”gör” viktiga saker och att stressreaktioner egentligen innebär att vara lat. Det finns inbyggt en inbäddad ”förminskning” av problemet, en ”stereotypisering” av den prototypiska stressade personen och av hur en avslappning eller stressreducering bör gå till. Bildframställningen är en slags karikatyr. 

Bildframställningen består av en pedagogisk tavla med livsråd i olika steg som istället hålls upp av det demoniska spöket och dekoreras med någon enstaka bladblomma och kaktusar. Att avläsa symbolerna och vad de betyder i denna bild föregås av en referensbildning. Kaktusen är taggig och förekommer här som en slags antites till metaforen om livets blomma, livets blad. ”Livets träd” är väl möjligen den mest döda metaforen när det kommer till ”feelgood” och hälsoinriktad coachning. Jag förundras över den detaljrika och mångdimensionella betydelse som inryms i Tillmans gestaltning. 

Bristen av punkter i texten i viss dialog gör betoning en på dessa meningsfragment mindre stark, medens det dialogen avslutas med punkt och/eller efterföljs av en bisats som fungerar som stödargument eller av en parafrasering som är enstavig som i exemplet ovan, och så, punkt. 

(Exemplet hämtas från bilden ovanför i terapirummet med blommig tapet)

-Nu ska jag introducera dig till en liten övning i personlig utveckling. 

– Börja med att reflektera över allt du gör och säger. I exakt alla situationer. 

– Ställ dig själv frågor som: 

– Vad fan håller jag på med? 

– Varför är jag så konstig? 

– Gör detta tills du blir trött på dig själv. 

– Sen fortsätter du. 

Här förekommer både värderingsord och litotes, en underdrift eftersom det som omfattas av övningen i detta exempel inte kan påstås som en liten övning, snarare som en slags pågående livsuppgift som innebär att överanalysera och slå knut på sig själv i allt som en gör. Hade den komiska effekten haft samma kraft om frågorna ställts som neutrala frågor utan stilbrott och utan subjektiva inbäddningar som föranleder en åsikt? Här blir det en fråga om bild och textanalys och hur pass den symboliken som skapas av de bägge ändå kvarstår? 

Den komiska effekten blir fördröjd vid en omskrivning, det går att argumentera för att det kan ge ett mer kraftfullt avslut. Däremot är stilbrottet något som berättar för oss vad för slags attityd som finns till ”hjälp till självhjälp” coaching. Det är möjligt att trots de uppmålade terapi-rummet med soffa och gråtnäsdukar på bordet, så faller vissa tecken och markörer bort från bilden som vi behöver för att budskapet ska uppfattas i sin helhet med den eftersträvansvärda komiska effekten. När de verbala betydelserna står relativt nära varandra så blir den komiska effekten mindre. Tillmans dialog är uppbyggd på kontraster och överdrifter och det är framförallt ironin som är det utmärkande stilelementet. Komiken återfinns dels i den bild som målas upp för läsarens inre och dels i den bild som kompletterar den dialog som i sin helhet konstituerar en slags smäll på käften-attityd. Positionen är avgörande för vilken effekt ett textelement får, inledningen sätter själva tonen, som här präglas av en mjuk inledning för att avslutas i ett abrupt vrål. 

Att på ett sådant genomtänkt och retoriskt skickligt sätt ge en besjälning av våra innersta negativa tankar är ett resultat av en stil och estetik på hög nivå, den ger dessutom svar på tal, på ett av vår tids mest påtagliga ideal, den om en slags hälsofreak-maskin. Se demon-spöket i bilderna som referenspunkt. 

Källor: 

Tillman, Marie, 2018, Tänk positivt annars kan du dö, Placenta förlag 

Cassirer, Peter, 2015, Stilistiken,2015, 5 upplagan, Retorikförlaget, s.21–24, s.33–35, s. 76–77, 

Melin, Lars & Lange, Sven, Att analysera text, 2014, upplaga 3:8, Studentlitteratur, s. 12, s. 14–18, s.50–52, s.73–78, 104–105. 

Mral, Gerlang och Bröms, 2016, Kritisk retorikanalys, Retorikförlaget, s. 82–120 

Lindqvist Janne, 2016, Klassisk retorik för vår tid, upplaga 2, Studentlitteratur, s.297–305, s.206–210 

Publicerad av Cizzi Grönkvist

Normkritik, retro, vintage, teater, design, politik och skrivande. Feminist med anlag för sarkastisk humor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: