Starting out as a writer in four steps

The subject of writing can be understood as the composition or construction drawing, for a story.   

That means that you can map out the storyline before writing. Whether it is literary content or another text genre. Authors writing on a daily basis will have a system that helps them in the process of production.   

A common mistake is to create too much drama, writing freely, making it up as you go. As a result it can be difficult to keep track of the scope and order in the story.   

Beginners in writing have an idea of how to begin, another common mistake is that they have a portrait in their mind of an author waiting for inspiration, only to write in a state of flow when inspiration occur. This is a stereotype.   

The first step for any writer is to think through, what is it that I want to say? Who is the reader? What genre fit this story?   

A fable have a moral, news can be understood as important information updates e.tc.   

The second step is to go through the basic elements in the story; beginning, middle, end. One way to do that is called considering writing, a draft of content written from the mind, that will be processed into order.   

Beginners do more tellling than showing. Rather than creating a living enviroment, 3-dimensional charachters by focusing on details to portray feelings, the story instead come across as talky, or messy.    

Step three is therefor to do construction work of a place, person and peers. This should match alongside the storyline, a necessity to be able to create dimension. Ability to keep what is known as a the Red-thread, comes from that same construction work.  

  At the same time, helps the story build up to intrigues and unexpected turns.   

Answer the following questions: What, How, When, Why, Where?   

For every written text there is always 1-3 drafts before publishing. The better your construction drawing, the better content. Step four is to practise.   

Readers want to see the story come to life, as if they where there, on the spot. 

Tänk positivt, annars kan du dö.

Av Marie Tillman, serietecknare och aktiv i konstkollektivet @dotterbolaget. Publiceras regelbundet i Metro. 

Karaktärerna i boken är en parodi och ett svar på tal efter en anstormning av publicerade självhjälpsböcker och ”feelgood”-coachning trenden. Om du kan tänka positivt så kommer allt lösa sig, är självfallet en ironisk titel. Du lär känna livscoachen och stjärn-terapeuterna; Opuntia Tomtentosa som specialiserat sig på positivt tänkande. Pilea Pepermioides som riktat in sig på mindfulness, Monstera Delicosa på föräldraskap, Pteridophyta – kärlek, Alstromeria- vänskap och sist men inte minst Strelitzia Reginae som är prestationscoach. Visdomsord varvas med illustrationer som bokstavligt och lekfullt sätter oss i skorna på karaktären. Med en viss råhet och vulgär men samtidigt lakoniskt gestaltar boken prestationsångest, klämkäcka livsmotton. Baksidan av självkänsla, den negativa och ångestladdade gestalten, eller ”jäveln på axelns” svar på hur visdomsorden ska praktiseras. 

Med mörka humoristiska toner, en hel del allvar och genom symbolik återges samhällets prestationsinriktade, lycksökande livspussel-idyll, för allt annat duger helt enkelt inte, att inte orka är patetiskt och vi lever alla med illusionen om att gräset är grönare på andra sidan. Tillman har en utmärkande stil, ett enkelt men genomtänkt språk som ger liv till både döda metaforer, skam och tabun. Den ironiska och sarkastiska humorn blir kontrasterade och kommer i form av hyperboler dvs. överdrifter som bejakar den yttersta katastroftanken utan att stilen blir överdriven och humorn lidande. 

Genom bildspråk, symbolik och stilfigurer återges livscoachernas persona och attityder och attitydyttringarna i serien avslöjar mycket om serietecknarens eget perspektiv och attityd.  

Det är lätt att underskatta bildens betydelse för ett argument. Samt hur en bild framträder av en dialog i form av en serie. Det är utvalda känsloyttringar som anspelar på karaktärens förhållningsätt till nuvarande samhällets Doxa, de rådande normer och värderingar som råder i ett samhälle. I följande argument och textstycken ska jag plocka isär serien till mindre beståndsdelar. Seriens stil och formgivning är nyskapande och gömmer mycket inbäddat som kan vara av intresse för den som intresserar sig för samspelet mellan stil och humor.

Någonstans i gränssnittet mellan tvärvetenskaplig analys och perceptions och -betydelseprocess och referenser, skapas humorn. 

Bokens form och dess uppbyggnad, stil, effekter, retoriska situation och andra aspekter som rör argumentationen i bildspråket och vad för retoriska byggstenar som finns för att den komiska effekten ska framträda kommer tas upp. 

Dvs. Marie Tillmans övergripande stil och hur den framträder genom hennes illustrationer. 

Serierna har en modern framtoning och är hämtade ur vardagen, de är därmed realistiska och dialogen är fåordig men träffande. Det finns en allmän identifikation med någon av de många citat och negativa tankar som gestaltas i bilder. Valet av gestaltning är bred, det går att hävda att den retoriska publiken är den breda allmänhet med dåligt självförtroende i någon aspekt på livet, tankar som de flesta har. 

Att illustrationerna förekommer i en tidning som läses av många underlättar spridning och uppfyller de grundläggande aspekterna för fortsatt läsning, framförallt är den underhållande och behagar genom igenkänning på ett emotionellt plan. 

Trots textens lakoniska och komprimerade form så finns det utrymme för lekfulla rim och musikaliska effekter i texten. Det finns en lekfullhet på fonetisk nivå, samtidigt ett spottande och svärande som ger språknivån en låg stil. Ordens intensitet blandas hejvilt, både vad gäller affektladdning, sammansättningar och ständigt närvarande är de många åsikter som fungerar som perspektivmarkörer. För att inrymma ännu mer kraft så bäddas mycket information in i en eller två satser, ofta i form av metaforer, anaforer, antiteser, parafraser och/eller med en stegring. 

Det är oväntade avslut, besynnerliga logiska argument och felslut som hyvlar av läsarens förutseende, trots rik fantasi. Det är i de meningsuppbyggnaden på syntaktisk nivå vi hittar delar av den komiska effekten. Och i den bild som ska gestalta dilemmat. Symboliken skapar en humoristisk mening. Textnivån gör och bild och text blir begripliga och förekommer både som logiska och referentiella i sin uppbyggnad. De hör ihop och ger en referens som utan varandra blir isolerade och utan önskvärd logik. Samtidigt är de svåra att skilja från varandra eftersom de dels är beroende av situation, dvs. kontexten men också det faktum att meningsskapandet är metaforiskt. Tolkningsnivåerna blir många om text eller bild förekommer självständigt. 

Från en av de andra illustrationerna hittas följande text:

-Jag är som en jävla labyrint, ingen hittar in, ingen hittar ut. 

-Jag vill in 

-Du är inne

– Jag vill ut igen, jag vill ut. 

Följande dialog skulle kunna fungera som en dialog mellan förälder och ungdom, dialogen är abstrakt men mångdimensionell, men kunde lika gärna beröra en dialog mellan ett par eller två vänner som diskuterar sina misslyckade kärleksrelationer. Att leka med betydelser i form av metaforer ger en bidragande effekt till det komiska genom färgning av språket. Att mellan sak och -bildled förstärka den inre bild som skapas i serien genom direktiv och expressivt språkbruk ger komiken ytterligare effekt. 

Textdialogen är enbart emotiv och har jargongartade drag både i bildens utformning och dialogen som genom upprepningar, parafraser och ordlekar får dig att nyfiket och lätt läsa vidare. Vad får dig att vilja läsa mer? Det finns fler hemligheter som gör stilen till just vad den är, oemotståndligt förförisk. 

Livsråd från Opunta Tomtentosa 

 • Om du bestämmer dig för att tycka om dig själv blir allt så mycket enklare. 
 • Tro på magin inom dig! 

På nästkommande sida ses följande bildexempel på livsråden från Opunta Tomentosa. 

I princip kan hela den retoriska konsten beskrivas som visuell eftersom det handlar om att övertyga och skapa bilder som läsaren eller åhöraren ser framför sig. 

 • Det är viktigt att lyssna på sin inre röst. 
 • Jätteviktigt. 

Detta textfragment ovanför fungerar inte självständigt utan bilden och förstås genom bildens gestaltning där den underförstådda premissen är att lyssna till den inre demoniska rösten. 

-3 steg till din personliga utveckling. 

Steg 1, Blicka inåt.

Steg 2, Fråga dig själv: Vad i helvete är det för fel på mig? 

Steg 3, Stanna där. 

Serien kan förstås som kontextuell och som en replik till stegprogrammen mot personlig utveckling. Fraseringen av texten ger en riktning och naturlig rytm genom olika långa meningar. Budskapet bygger på underförstådda premisser och är en slags komprimerad argumentation. Bild och text kan förstås som ett enthymem och det finns aktiva respektive passiva beteendemönster i argumentationen som utgör bilden. 

Det svarta spöket är symbol för den mörka elaka röst vi har inom oss. Just symboler spelar en central roll i hur vi förstår budskap och i vilken mån det övertygar oss. Symbolerna blir särskilt intressanta i en visuell analys och eftersom mestadels av de budskap vi tar emot är visuella så blir förståelsen av varför författaren väljer just dessa symboler i sin kommunikation av särskilt intresse. 

Tillman har en förmåga att med hög precision fånga det underförstådda lager av mening vi förstår som kulturbundna konnotativa mönster. Den förmågan är att förstå en bild och texts sammantagna associationsmönster och därefter vad för känslor som väcks. 

Jag vill samtidigt hävda att den Tillman har en precision och känsla för att framkalla känslor genom att undersöka essens, subjekt och stimuli och sedan i både text och bild sammanföra dem i ett slags ironiskt klimax. 

Samtidigt som det finns en motsatsbetydelse närvarande i form av ironi så finns det också en motsägelse i strukturen för boken, den har samma uppbyggnad som en självhjälpsbok men säger emot sig själv. Det blir inte hjälp till självhjälp utan snarare hjälp till ”själv-stjälpning”. Så ironin verkar på olika nivåer av den kreativa processen såväl som i den grafiska utformningen. 

Den talspråkliga stilen gör dessutom dimensionen på ironin till den av ett verkligt samtal med sina inre demoner; motsägelseresonemang förtjänar extra uppmärksamhet då det går att granska om deras påståenden stämmer. Här är det den inkonsekventa och osannolika dimensionen och rentav avsaknaden av logiska resonemang som ger en komisk effekt. Uttryck i form av överdrifter som trots allt anspelar de på känslor som inte är logiska gör att resonemangen på ett sätt ändå fullt hållbara. 

Ett återkommande tema för bildernas utformning är det stora svarta spöket (demonen) som med sin motsägelsefulla argumentation spelar på känslorna hos läsaren genom att formge det allra mest absurda och osannolika för att framkalla den tragikomiska effekten. Oftast som om det är en oplanerad företeelse, att ironin uppstår. 

 • Är du stressad? 
 • Ta ett djupt andetag 
 • Reflektera över hur många viktiga saker du får gjorda genom att sitta på en stol och andas
 • Inga din lata jävel. Inga. 

Tesen är givetvis, bli av med din stress, i dialogen här ovanför. Och premisserna bygger på att du har en förståelse för att rådet om djupandning ingår i en ”normal” bok för stressavhjälpning. Steg 2 skulle kunna vara att reflektera över vad som gör dig stressad, sedan kommer motsägelsen och vridningen. Som består i dels, ett argument om att stillasittande och reflektion inte är viktiga. Och dels av tid, hur många andra saker du får gjorda på samma tid, det hävdas att det egentligen är av större betydelse än stress och problemet som tesen driver. 

Det fördomsfulla i texten bygger på premissen att vi ”gör” viktiga saker och att stressreaktioner egentligen innebär att vara lat. Det finns inbyggt en inbäddad ”förminskning” av problemet, en ”stereotypisering” av den prototypiska stressade personen och av hur en avslappning eller stressreducering bör gå till. Bildframställningen är en slags karikatyr. 

Bildframställningen består av en pedagogisk tavla med livsråd i olika steg som istället hålls upp av det demoniska spöket och dekoreras med någon enstaka bladblomma och kaktusar. Att avläsa symbolerna och vad de betyder i denna bild föregås av en referensbildning. Kaktusen är taggig och förekommer här som en slags antites till metaforen om livets blomma, livets blad. ”Livets träd” är väl möjligen den mest döda metaforen när det kommer till ”feelgood” och hälsoinriktad coachning. Jag förundras över den detaljrika och mångdimensionella betydelse som inryms i Tillmans gestaltning. 

Bristen av punkter i texten i viss dialog gör betoning en på dessa meningsfragment mindre stark, medens det dialogen avslutas med punkt och/eller efterföljs av en bisats som fungerar som stödargument eller av en parafrasering som är enstavig som i exemplet ovan, och så, punkt. 

(Exemplet hämtas från bilden ovanför i terapirummet med blommig tapet)

-Nu ska jag introducera dig till en liten övning i personlig utveckling. 

– Börja med att reflektera över allt du gör och säger. I exakt alla situationer. 

– Ställ dig själv frågor som: 

– Vad fan håller jag på med? 

– Varför är jag så konstig? 

– Gör detta tills du blir trött på dig själv. 

– Sen fortsätter du. 

Här förekommer både värderingsord och litotes, en underdrift eftersom det som omfattas av övningen i detta exempel inte kan påstås som en liten övning, snarare som en slags pågående livsuppgift som innebär att överanalysera och slå knut på sig själv i allt som en gör. Hade den komiska effekten haft samma kraft om frågorna ställts som neutrala frågor utan stilbrott och utan subjektiva inbäddningar som föranleder en åsikt? Här blir det en fråga om bild och textanalys och hur pass den symboliken som skapas av de bägge ändå kvarstår? 

Den komiska effekten blir fördröjd vid en omskrivning, det går att argumentera för att det kan ge ett mer kraftfullt avslut. Däremot är stilbrottet något som berättar för oss vad för slags attityd som finns till ”hjälp till självhjälp” coaching. Det är möjligt att trots de uppmålade terapi-rummet med soffa och gråtnäsdukar på bordet, så faller vissa tecken och markörer bort från bilden som vi behöver för att budskapet ska uppfattas i sin helhet med den eftersträvansvärda komiska effekten. När de verbala betydelserna står relativt nära varandra så blir den komiska effekten mindre. Tillmans dialog är uppbyggd på kontraster och överdrifter och det är framförallt ironin som är det utmärkande stilelementet. Komiken återfinns dels i den bild som målas upp för läsarens inre och dels i den bild som kompletterar den dialog som i sin helhet konstituerar en slags smäll på käften-attityd. Positionen är avgörande för vilken effekt ett textelement får, inledningen sätter själva tonen, som här präglas av en mjuk inledning för att avslutas i ett abrupt vrål. 

Att på ett sådant genomtänkt och retoriskt skickligt sätt ge en besjälning av våra innersta negativa tankar är ett resultat av en stil och estetik på hög nivå, den ger dessutom svar på tal, på ett av vår tids mest påtagliga ideal, den om en slags hälsofreak-maskin. Se demon-spöket i bilderna som referenspunkt. 

Källor: 

Tillman, Marie, 2018, Tänk positivt annars kan du dö, Placenta förlag 

Cassirer, Peter, 2015, Stilistiken,2015, 5 upplagan, Retorikförlaget, s.21–24, s.33–35, s. 76–77, 

Melin, Lars & Lange, Sven, Att analysera text, 2014, upplaga 3:8, Studentlitteratur, s. 12, s. 14–18, s.50–52, s.73–78, 104–105. 

Mral, Gerlang och Bröms, 2016, Kritisk retorikanalys, Retorikförlaget, s. 82–120 

Lindqvist Janne, 2016, Klassisk retorik för vår tid, upplaga 2, Studentlitteratur, s.297–305, s.206–210 

My heart

Come You, my heart want to feel like summer, come sun, come saltwater and seashells and beating hearts. You, with the gentle kindness, a slight breeze, energy and warm feeling like, home. You who would make me feel like summer, inside. —Where are you?

My heart lies there like a rock on the seabed waiting for someone to pick it up.

I like to find the gentle touch and smell of violets, at the same time a rocksolid gaze that could cut through my counsiouness like pieces of glass. Breathe. Under water.

Hells bells

Fires in the sky.

Tomorrow your reasons and remains leave This drunken twisted world, we call earth.

I will sing my heart out and stand my ground.

I Will be the very fire at hells gate,

You got me Ringin hells bells – AC/DC – do you remember?

We found each other in the music, in life.

Fire and ice.

— Harsh, Cold. Fuck yeah.

Your voice in my head.

You could face any weather and toxic enviroment. Without your hands, and your voice, where will I go for comfort…

Hell?

– Hells bells, hell, hells bells. (Ahahaahaaa) sung by choir in the background.

Headbanging twisted world

Truth though, bravery is overrated.

Your words.

You believed that God was a strange drunk pedofile, supporting the systematic rape of women and children, a crazy nascar sport-lover with less analythical skillls and unfortunate addictions that in the end should lead to suicide.

I would almost all the time Agree with You.

— We are merely our energy.

Yes, I Agree.

We lack yours. Everywhere there is hate I should look for your stregnth.

I want to go down in flames. Your voice in my head. The song by 3 Doors down, the only modern rock reference that you would use.

Love without limits, fuck and give it all You got. You said it, so did Lemmy kilmister, You where cut from the same cloth, been infected and breastfed with rock k roll.

For the life of me I cant believe I would be me, if there was no you.

You taught me everything with an edge.

Fires in the sky create:

Love

Hard companionship

A need and effort to come back to reality,

To earth.

Grownded.

You were, for the rest of us.

The cycle of life you said, like

— Big Bang

Like the nature your passing is a nature phenomenon that remind me of rock solid decisiveness. You were done.

In the cathaatrophic event at the same time, calm.

You are the storm that rock my boat.

It rains fire.

You are the Fire in the sky

Ringning hells bells

Ps. If There is a god, then he is a son of a bitch and I want to kick him in the nuts.

Not your words exactly, but they could be.

Jag säger det nu, rakt ut.

Som utlovat tidigare kommer veckans höjdpunkter och avvikelser med inslag av humor.

Det krävs mod att våga gå till tandläkaren, inte enbart för att det är obehagligt, utan för att det kan bli hiskeligt dyrt, jag är en av dem med obehag och försäkring så när avtrycket i leran dragits ut ur munnen och playdough smaken från en svunnen tid, en gång, när du smakade på lera… Ja, när den försvunnit igen så var jag redo att planera och strukturera kommande verksamhet och roliga-utvecklande-sociala happenings.

Började med att testa tålamodet i telefonkö, ett tema som kommit att återkomma under veckan tills jag fram tills när jag igår bestämde mig för att nu ska här inte myglas! Eftersatt ha piskat upp farten och läxat upp både byggarbetare och försäkringsanställda så fortsatte jag att påpeka hur fruktansvärt dåligt de ansvariga för vårt bokningssystem skött sig som leverantör hittills, testade att göra det med en trevlig ton på rösten.

Det gick ju ganska bra om målet var, stiltje.

Jag säger inte nödvändigtvis att man behöver jobba snabbt, strukturerat och ha återkopplingsskills, fast när jag tänker efter så gör jag faktiskt det, det har varit skitjobbigt att ha och göra med dig, så sa jag det till slut, rakt ut.

Det fanns inget bra sätt kvar att säga det på, som alla gånger i tonåren när du skulle göra slut och desperat sökte efter passande ord, ibland finns det inga.

Valde att koppa ur och koppla bort på en mycket intressant föreläsning kring ledarskap och personlig utveckling, en vänlig påminnelse och repetition och variation, enkelt sammanfattat, – du kan inte bara säga det, du måste säga det, det måste vara tydligt och förutsättningarna är precis lika viktiga som målet i sig.

Så enkelt, på papper. Som att skriva den första och andra och tredje skissen på en ansökan om stöd för organisationer.

Det är att verkställa och färdigställa som jag hejhopp vill komma fram till, den punkten där det går att börja, nu med en gång, och helst med lite glid under skidorna.

Det finns ingen slutgiltighet på det sätt att vi om än väljer en, som du väljer vilken Gud du ska tillbedja, eller inte. Jag har valt att, inte.

Så svårt och jobbigt det har varit att fara och flänga runt bland krångliga processer denna vecka. Lärt mig mycket och tänkt mycket.

Valde att koppla av en hel dag, skriva ut mina tankar så som du skriver när du egentligen skulle behöva boxas och slå ut varje liten frustrations molekyl ur medvetandet. Träna har jag förvisso också fått klartecken att göra nu!

Till min hjälp att tackla och boxa och slappna av har jag min goda vän, kreativa coach och krigarinna, Petra. Tack för ett givande pass och rensning i själen, välbehövligt, viktigt och ventilerande.

Jag vågar vägra att vilseledas i vrede kan man nog säga sammanfattar det hela, det var någon känd manlig dramatiker som skrev det, någonstans…men jag minns inte från vilken pjäs den kommer.

Tänkt så mycket på sistone om det som blivit och är, mina närmsta i deras prövningar, mina egna utmaningar och mål och nu alldeles extra mycket på mina behov.

Tacksam för den fridfullhet jag känt inför att komma hem på kvällarna och om helgerna och varva ner.

Nu ska jag temporärt bo medens mitt nedrans föråldrade badrum och sovrum ska torkas och göras om. Sånadäringa byggmästare är mästare på att ta sin tid, i allt.

Jag skulle vilja ha lite mer av det, en slags Gudalik snickares och tungvrickares tålamod.

Det inser jag att jag faktiskt har, med andra till stor utsträckning och mindre till mig själv.

Jag behöver ännu mer, kanske mest för att orka vara i symbios med med livet utan lägenhet. Jag får nog ta med mig sängen så att sömnen är och alltid förblir, stenhård, själsligt djup och självreflekterande.

Gud har ett mörkerrum

(Gud) har i sin fotografiatelje ett mörkerrum som kallas Helvetet.

Dit har vissa människor tillträde. Där växer klara bilder fram och blir liv. Utan mörker inget ljus. Utan ögonblick inga drömmar.

De flesta vet inte hur den där magiska utvecklingen och lärandet sker.

I paradiset växer blommor och vackra ting som behöver vatten. Det klarar vem som helst. Att vattna lite eller kissa på buskarna i värsta fall.

Sittandes eller ståendes.

För de som kan behålla lugnet och känna sig trygga i sin existens så är just. Helvetet bara ett mörkerrum. En illusion bortom en barns mardröm där monster figurerar i alla färger och former.

Det finns ingen himmel eller helvete så som vi lärt oss förstå det. Det är rum som är skapade av människan för att skapa legitimitet för regler, normer och maktförhållanden.

Om (Gud) finns så är han inte särskilt mäktig. Han är som en dålig affärsman som ar massor av idioter som jobbar åt honom. Som dödar i hans namn, som smusslar undan sexuella övergrepp och åker till andra länder i Afrika och predikar om preventivmedel som en dödssynd. Nä, himmel och helvete finns här och beror på vilka rum vi får tillträde.

Om (gud) skapade mig så hade han en sju-jävla bra plan eftersom jag likt de rum jag har tillträde till skiftar paradoxalt nog precis över snittet lagom och precis under snittet för galenskap.

Det är ett härligt hopkok av häxkonst och magi den där skiten. Att vara queer. Att ständigt bryta ut. Skaka samhällsnormer och skapa tillåtande rum bortom fängelset i vår tid.

Den borgerliga nyliberala buren. En bur med rotation som tagit skruv och roterar i alla håll som en en av de värsta karuseller du någonsin skådat!

Ett hjul av påstådd lycka inuti, som gestaltas i familjen och äktenskapet så som vi lärt oss på film att det ska vara. Allt det där är den gyllene vägen mot den borttappade lyckan. Och jag vill inte ha något av det.

Ingen har någonsin gjort en film om lyckan över ett negativt graviditetstest där klippet sedan efterföljs av en sjuhelvetes fest och alla i den scenen är vuxna i 30 års åldern.

Det är helt enkelt inte svaret på lycka som så vi vill se den. På just film. Eller i så glöms de negativen ständigt i (Guds) mörkerrum, dit har bara vissa tillträde. Andra tänker inte på att det finns andra svar på lyckan.

I Vi finns ett dom.

De andra är vi som konsumerar konst och kultur som svaret på alla frågor. Där i snittet mellan vetenskap och tvärvetenskapligt och ännu inte testat eller certifierat.

Vem bestämmer det egentligen? Vad som blir godkänt.

Ja, det måste ju vara Gud.

Kreativa utmaningen LISTA

Välj en utmaning från listan att göra innan månaden är slut! Skulle du ha svårt att komma på ”var” du kan testa din ide så är det bara att höra av sig, jag har förslag. Det finns inte längre några ursäkter:-)

De utmaningar som genomförts är fetmarkerade 🙂


* Besöka en konstutställning eller historisk plats utomlands. (Dokumentera och leva sig in i stämningen)


* Prova på att blåsa glas. Göra ett unikt konstverk!Skapa en bokcirkel, boklista i appen på telefon eller delta i @bokutmaningen på instagram.


* Åka och se på norrskenet i Norrland, eller valfri ort i Norrland som erbjuder något äventyr, konst eller urfolkskultur.
* Bygga en koja, lekstuga eller sätta upp en gunga hemma i vardagsrummet. Att gunga är bevisat ska öka blodcirkulationen i kroppen och därmed kreativiteten.


* Delta i modefotografering eller som statist till någon film.
* Gå en kurs i improvisationsteater eller testa på att lära dig mer mer om ljud och ljus teknik för teater/musik-scenen.
*Skriv en krönika om ett ämne du brinner för, be någon korrekturläsa och skicka den sen till närmaste tidning.


* Har du en bokide, skriver dikter eller vill publicera serier? Sätt ihop ett axplock och maila till minst två förlag. Eller delta i @skrivutmaningen på instagram.


* Läs en bok om ett ämne du inte vet något om. Eller en bok som du köpt för flera år sedan. Skriv en recension eller tyck till om boken i valfri form.


* Om jag skulle forska så skulle jag vilja forska inom? …Gör en livevideo där du pitchar din idé och låtsas att du löser ett av världens många problem.


* Vilket är det vackraste språket? Vilket språk är skulle du vilja kunna bättre, är det sexigaste? Gå en grundkurs i språk.


* Gör en sån här bucketlist och skriv ner, när du ska göra varje idé. Minst 5 olika idéer.


* Vill du lära känna fler människor? Gå med i en gruppaktivitet på ex. Meetup eller testa på något (nytt) du är intresserad av på en ny plats. Delta på minst 4 träffar.


* Tycker du om att pyssla? Vill du ha inspiration? Välj ut 5 kreativa projekt från Pinterest och skriv ner när du tänker göra dem.
* Besök en utställning på någon av stadens museum. Eller besök valfritt galleri eller konsthall. Välj ut ett favoritobjekt och beskriv det med dina egna ord eller skissa av det från ditt minne.
* Testa på Rollerderby, cirkuskonster gå på stadsvandring där du samtidigt deltar i aktiviteter. Spela Pokemon Go med främlingar är ett annat alternativ.


* Läs valfri 5-15p kurs på universitetet i ett ämne du vill veta mer om. Retorik? Litteratur? Skrivande? Utställningsmediet?


* Lär dig spela in podd, bjud in dig själv som gäst till en pod som diskuterar något viktigt eller inspirerande. Våga vara expert, latjolajban-låda eller bara att prata och lyssna på avsnittet efteråt.
*Har du samlat på något? Kanske har du en samling porslinsfigurer som du kan ställa ut? Eller har du största musiksamlingen i stan? Då kan du skapa den häftigaste spellistan och dela den med alla som borde ha tillgång till den.

* Skriv ett kärleksbrev till någon som har gjort sig förtjänt av det. (Det går bra att skriva till mamma eller en vän)


* Baka en tårta och gör en egen design! Ge bort till någon som fyller år eller bjud in till tårt-bjudning som man gjorde förr i tiden.

* Starta en (feministisk, teknisk, filosofisk m.m.) bokcirkel. Med minst 5 träffar.


* Bjud in till filmkväll och diskussion kring ett tema som du gillar, bjud in åtminstone två personer som du inte känner.
* Simma med delfiner (är en barndomsdröm, jag vet att det inte är helt oproblematiskt hur djuren mår på zoo)

* Prova att rida (islands) häst och att vara cowboy för en dag.

* Skapa ett mönster, eller köp 4 valfria krukor och plantera blommor som du tycker är fina att se på. (om du har katt, kolla att katten tål dem)


* Leta upp en gammal tidningsartikel eller intervju som finns på radio där du själv deltagit eller där du skulle vilja säga något mer, vad hände efter intervjun? 10 år senare? Ego-boosting är viktigt för kreativiteten!


* Ta en dag ledigt och gå på spa, massage, bastu, relax eller salong och testa en behandling du aldrig testat innan. ex. lerbad, peeling, fotmassage m.m.
* Lär dig dansa salsa, tango, gammeldans eller valfri genré och visa sedan upp dina nya skills på en klubb, evenemang eller tillställning inför publik.
* Håll ett tal eller sjung på någons examen, bröllop, födelsedag eller begravning.
* Spela in en låt med tillhörande musikvideo i en studio. Om du vill och vågar, lägg upp videon och låten på youtube, instagram etc.
* Köp en LP-spelare och två skivor, klä upp dig i kläder från en annan era, bjud in till 20-tals jazz eller 50-tals fest.


* Köp en bulletjournal och skapa din egen design. Eller om du vill bli mer effektiv i din planering för en mer kreativ fritid, bygg om din kalender och ändra layout.

*Planera in dina kreativa aktiviteter och vila precis som dina jobbmöten och gör det i olika färger eller liknande.
* Lägg ett stort pussel, 1000 bitar och uppåt. Låt sedan pusslet bli en tavla och häng upp det på väggen eller ge bort till någon.


* Designa om ett gammalt klädesplagg till något nytt, limma dit ett tygmärke, klipp av ärmarna, färga eller gör batik. – Finns massor med inspirationsgrupper på facebook som träffas eller delta i någon kreativ grupp på ett studieförbund.
* Laga något som är trasigt, bygg om något eller måla om ett bord, stol eller byrå till en mer unik design!


* Gör ett eget spel, mosaik eller mönster som du sedan använder till textil, metall eller lek och bli riktigt bra i valfritt dataprogram.


* Lär dig läsa kartor.
* Gå en kurs i möbeldesign, formgivning eller fotografering.
* Klä ut dig till en av dina förebilder och skicka en hälsning till dem, varför är han/hon/hen så bra? Ego-boosta andra är också bra för kreativiteten! Du kan skicka en hälsning till en gammal lärare, till din mormor eller en kändis.


* Meditera, en eller flera gånger i veckan. Skriv ner observationer. (Det finns många kurser att delta i, om det är svårt att göra själv)
* Lek tillsammans med någon vuxen, med eller utan barn. Åk till ett äventyrsland, Disneyland, Airhop eller gör gigantiska såpbubblor och ha vattenkrig utomhus.
* Gör din egen t-shirt design


* Gå en kurs i (teater) smink och styling. Testa sedan dina skills på dig själv eller någon annan.
* Volontära eller hjälp till och jobba på ett arrangemang, festival, eller anordna ett eget där du tar hjälp av andra. (Alla kreativa ideer går inte att genomföra på egen hand)
*Spela in en kortfilm.
* Delta i pride, amesty eller annat demostrationståg där du agerar talkörsledare, tillverkar plakat eller organiserar ex. 1 maj event.


* Skriv en debattartikel eller debattera kring ett ämne åtminstone 10 gånger vid olika tillfällen på twitter.
* Lär dig djuphavsdyka och åk sedan och dyk på valfri ort.
* Gå på två valfri nätverks/speed-dating-mäss-event och knyt nya kontakter.


* Gå till tågstationen och boka biljett till närmsta avgående tåg. Boka hotell på tåget och spendera två dagar i en annan stadsmiljö. Skriv, filma, fotografera din upplevelse. Eller delta i #författartåget på instagram.


* Bada bubbelpool och skriv ner alla ideer och lösningar på det som gnager i huvudet. Flyt sedan och tänk på allt du är tacksam över. Hur lång tid du ligger och flyter är upp till dig.

* Köp/låna en gammal telefonkatalog och ring upp 3 okända personer. Försök inleda ett samtal med främlingar. Eller, börja prata med någon på bussen. Du kan också ringa upp någon vars visitkort du haft länge men som det aldrig blev att du hörde av dig till. Föreslå ett möte om något konkret.

* Gå eller spring en runda i skogen. Plocka upp 5 föremål och ta med dig dem hem. Väl hemma ska du komma på hur dessa kan ta plats eller göras om till något du kan behålla i ditt hem. Ex. En gren kan bli en smyckeshänge eller en krok. — 

Skydda din kreativitet och människovärdet på samma gång!

Blockera nazist-tidningen Fria tider.

De ringer runt idag, nazistiska och främlingsfientliga tidningen -Fria tider och påstår sig ha något slags avslöjande! Det berör invandringen och ekonomi.

Jag skrek precis för full hals att de aldrig någonsin ska ringa till mig igen! Och en hel del annat som är olämpligt att skriva. Om ni vill så lägg till detta nummer och blockera det direkt. 031-3192217
Jag fick en bok från Jehovas och min omplacerade katt har gått bort, vilken jävla dag! Är det någon raid på G?

Alltså jävligt knepiga organisationer? Ska jag förvänta mig ett prank från Frimurarordern, ska de plötsligt ta inkludera kvinnor i deras organisationer, kanske? Nej, nu fantiserar jag iväg….

English:

The nazi and immigrant hating magazine of Sweden -Fria Tider is calling people to reveal a so called, secret about how immigrantas get a lot of money from the state. Total Bogus!
I just started shouting like a crazy person, never call me back again. Ever! And then some, totally inappropriate things I wish not to write down. If you want, add this number and block it!
031-3192217 
I got a book from Jehovas as well, and my replaced cat died. Should i expect some raid today? Perhaps the Free- Masonic are going to include women in their organisation? Oh no, my mind is just fucking with me…

Creative challenge list

I will share a list with you, it is a bucketlist that started to vuild up on me, all of these creative ideas I like to share with you.

Do you have any ideas of your own that you have not gotten around to?

Wich one would you like to do first?

Choose at least one challenge of the list and complete before this month is over.

Should you have any difficulties about ”where” to try your idea. Just get in contact with me and I will give you suggestions. There are no more excuses 🙂

 • Visit an art exhibition or an historic place abroad (Document and live that vibe for the day)
 • Try to blow glass, make something unique!
 • Start a bookcircle, create a book list in one app on your phone or participate in @bokutmaningen (any bookreading challenge on social media)
 • Travel to watch the northern lights in the north of Sweden or any city in the north of Sweden that is offering an adventure, culture or local-culture. (A lot of Swedish people has never been to the north)
 • Build a tree-house, a playhouse or put up a swing at home, outside or in your living-room. A swing has proven to increase the blood circulation and therefor your creativity.
 • Participate in a fashion-shoot or a stand-in in a movie shoot.
 • Attend a theatre- improvisation course or take the opportunity to learn more about sound or light-technique for the theatre or music-stage.
 • Write a chronicle or article about something that is important to you, ask someone to correct the text, send it to a magazine.
 • Do you have an idea for a book? Do your write poems or would like to publish series or sketches? Put together a selection of your best material and send it to at least to publishing companies. Or attend @skrivutmaningen on instagram or any writing-challenge on socialmedia.
 • Read a book about something you know nothing about. Or read a book that you bought years ago, write a review or articulate your opinion in any other mediaform.
 • If you would do research or do scientific research, in what field would that be? Make a live video where you pitch your idea and pretend that you will be able to solve or improve one of the problems in this world. (Pretending is how to be creative)
 • What language is the most beautiful? What language would you like to be able to speak better? Or what language is the hottest? Take a course in the language of your choice.
 • Make a buckelist like this one and write down your ideas, write down ”when” you are going to do these ideas. At least 5 should have a time and date.
 • Would you like to get to know people better? Join a group activity from ex. Meetup app or try something (new) that you like to do at a new place. Attend at least 4 meetings.
 • Do you like to do crafts? Would you like some inspiration? Choose 5 creative projects (from Pinterest) and when you are going to do them.
 • Visit one of the citys museums, art exhibitions or any galleri. Choose your favourite exhibitions object and sketch it from memory.
 • Try Roller-derby, circus arts or go on a cityguide where you participate in activities. Or play Pokemon Go with strangers is another option.
 • Read a 5-15 point, course at the university of your selection. Perhaps Rhetrorics? Litterature? Exhibition media?
 • Learn how to make podcast, invite yourself to an already existing podcast where you talk about a subject you are comfortable with. Or just be brave and attend, then listen to the podcast afterwards. (The challenge is to hear yourself be creative)
 • Do you collect items? Perhaps you have a collection of china you could show off at a venue? or perhaps the largest music-collection in the city? Make a playlist and share it with everyone you think should have it!
 • Write a love-letter to someone who deserves to get one. It could be your partner or your mum, or someone else.
 • Bake and design a cake, give it to someone who has a birthday or just have a cake-party like they did in the old days.
 • Start a circle of debate and discussion, feminism, philiosphy or perhaps around a theme, at least 5 meetups!
 • Invite to a movie and discussion night. A movie of interest, of course! -Invite at least two people you dont know!
 • Swim with dolphins! ( I wanted to do this since I was a child, I know the problematic conditions of animals in zoo)
 • Try (icelandic) horseridning (or) be a cowboy for a day.
 • Create a pattern or buy potts and plant 4 different flowers that you like. (if you have cats, make sure the flowers are not poison to them)
 • Find an old article of yourself or a radio interview, make a short story about what happned after the interview, like a timecapsle, 10 years later… Ego-boosting is important for creativity!
 • Take a day off to go for a massage, or to a spa, salon etc. Try at least one treatment you have not tried before. Peeling, Foot-massage?
 • Learn how to dance! Salsa, Tango, Classic or a genre of your own choice. Show off your skills at a club, in a show or post a video on youtube.
 • Write and perform a speech. For an examination party, birthday, wedding or funeral or any event of your choice.
 • Record a song and musicvideo for fun! If you are brave you will post it on youtube or send it to your close friends for a good laugh.
 • Buy a LP-player and two records, dress up in clothes from another era. Invite people for a 20’s jazz night or a 50’s party in dotts!
 • Buy a bullet-journal and create your own calendar to maximize your planning. Be more effective or to plan your work and creative plans, and most important, your rest. Perhaps use different coulors for different plans?
 • Lay a puzzle, at least 1000 pieces. Make a picture of it, hang it on your wall. Or give it to someone as a gift.
 • Redesign an old item of clothing, glue patches on to it, cut off arms, coulor or do batik-design. There are lots of crafts-groups to get inspiration from on facebook! Or attend a creative group at ABF or Studiefrämjandet.
 • Fix something broken, build something or rebuild something, something new out of something old. Redesign or paint a chair or change handles in your kitchen?…
 • Make your own game, mosaik or pattern in a computer program or use a pattern on textile or metall to make your own design. Or play around and learn a designprogram on your computer.
 • Learn how to read maps.
 • Take a course in furniture-design, design or photography.
 • Dress upp as one of your role-models and send them a fan-boost where you tell them why you look up to them. (Ego-boosting others is important for growing creative power! ) It could be your father, a teacher or a celebrity.
 • Meditate once or more every week. Take a course if you want to meditate in groups.
 • Play together with another adult, with or without a child. Go to an amusement park, airhop or just have a waterfight in the backyard.
 • Make your own. T-shirt design.
 • Take a course in (theatre) makeup and styling and then show off your skills on yourself or somebody else!
 • Volounteer or work with a festival, event or make an event of your own where you make it together with a community. Not all creative ideas can not be made by yourself!
 • Write and record a short-movie.
 • Attend a cause or event like the pridefestival, amnesty or demonstration where you are an active member in the parade, do signs or take part in the planning.
 • Write a debating article or debate a subjcet your care for, at least 10 smaller debates on twitter.
 • Learn how to dive for deep ocean diving. Then go to a place and deepdive.
 • Attend a networking, speedating or exhibition event and make at least 5 new connections.
 • Go to the train station, book a ticket for the next departure, book a hotel on the train. Take the weekend off, just explore this new city enviroment and make video/photo/ notes. (To be creative is to be spontaneous!) Or you can attend #författartåget on instagram or any travel-meet up.
 • Take a bubblebath and write down all your ideas and solutions to problems you might have. Then float, and think about all the things you are grateful for. (Time depends on you)
 • Buy a old phonebook, try calling 3 random numbers and start up a conversation with the person in the other end of the phone. Or strike up a conversation with someone on the bus. Or make contact with someone who’s business-card your got but never got around calling. Make a meeting about something specific with them.
 • Have a walk or run in the forest. Pick up 5 things that you bring back with you home. At home you will decide how these 5 things can be intergrated to your homespace. Perhaps a branch could become a hanger for jewelery or clothing….

My idea with this list is to make it longer, with your help. Perhaps we could do all of these challenges together?  Send your suggestions to me or comment in the field.

PS! Even if you do nothing on he list. You can write what you would want to do in the future, and why. Creativity could mean different thing for different people.

Kreativa utmaningen 3

Idag kommer jag dela med mig av en lista, den är en gammal bucketlist och så alla kreativa idéer jag kunde komma på. Vilka har du? Vilken vill du göra först? Välj en utmaning från listan att göra innan månaden är slut! Skulle du ha svårt att komma på ”var” du kan testa din ide så är det bara att höra av sig, jag har förslag. Det finns inte längre några ursäkter:-)

 • Besöka en konstutställning eller historisk plats utomlands. (Dokumentera och leva sig in i stämningen)
 • Prova på att blåsa glas. Göra ett unikt konstverk!
 • Skapa en bokcirkel, boklista i appen på telefon eller delta i @bokutmaningen på instagram.
 • Åka och se på norrskenet i Norrland, eller valfri ort i Norrland som erbjuder något äventyr, konst eller urfolkskultur.
 • Bygga en koja, lekstuga eller sätta upp en gunga hemma i vardagsrummet. Att gunga är bevisat ska öka blodcirkulationen i kroppen och därmed kreativiteten.
 • Delta i modefotografering eller som statist till någon film.
 • Gå en kurs i improvisationsteater eller testa på att lära dig mer mer om ljud och ljus teknik för teater/musik-scenen.
 • Skriv en krönika om ett ämne du brinner för, be någon korrekturläsa och skicka den sen till närmaste tidning.
 • Har du en bokide, skriver dikter eller vill publicera serier? Sätt ihop ett axplock och maila till minst två förlag. Eller delta i @skrivutmaningen på instagram.
 • Läs en bok om ett ämne du inte vet något om. Eller en bok som du köpt för flera år sedan. Skriv en recension eller tyck till om boken i valfri form.
 • Om jag skulle forska så skulle jag vilja forska inom? …Gör en livevideo där du pitchar din idé och låtsas att du löser ett av världens många problem.
 • Vilket är det vackraste språket? Vilket språk är skulle du vilja kunna bättre, är det sexigaste? Gå en grundkurs i språk.
 • Gör en sån här bucketlist och skriv ner, när du ska göra varje idé. Minst 5 olika idéer.
 • Vill du lära känna fler människor? Gå med i en gruppaktivitet på ex. Meetup eller testa på något (nytt) du är intresserad av på en ny plats. Delta på minst 4 träffar.
 • Tycker du om att pyssla? Vill du ha inspiration? Välj ut 5 kreativa projekt från Pinterest och skriv ner när du tänker göra dem.
 • Besök en utställning på någon av stadens museum. Eller besök valfritt galleri eller konsthall. Välj ut ett favoritobjekt och beskriv det med dina egna ord eller skissa av det från ditt minne.
 • Testa på Rollerderby, cirkuskonster gå på stadsvandring där du samtidigt deltar i aktiviteter. Spela Pokemon Go med främlingar är ett annat alternativ.
 • Läs valfri 5-15p kurs på universitetet i ett ämne du vill veta mer om. Retorik? Litteratur? Skrivande? Utställningsmediet?
 • Lär dig spela in podd, bjud in dig själv som gäst till en pod som diskuterar något viktigt eller inspirerande. Våga vara expert, latjolajban-låda eller bara att prata och lyssna på avsnittet efteråt.
 • Har du samlat på något? Kanske har du en samling porslinsfigurer som du kan ställa ut? Eller har du största musiksamlingen i stan? Då kan du skapa den häftigaste spellistan och dela den med alla som borde ha tillgång till den.
 • Skriv ett kärleksbrev till någon som har gjort sig förtjänt av det. (Det går bra att skriva till mamma eller en vän)
 • Baka en tårta och gör en egen design! Ge bort till någon som fyller år eller bjud in till tårt-bjudning som man gjorde förr i tiden.
 • Starta en (feministisk, teknisk, filosofisk m.m.) bokcirkel. Med minst 5 träffar.
 • Bjud in till filmkväll och diskussion kring ett tema som du gillar, bjud in åtminstone två personer som du inte känner.
 • Simma med delfiner (är en barndomsdröm, jag vet att det inte är helt oproblematiskt hur djuren mår på zoo)
 • Prova att rida (islands) häst och att vara cowboy för en dag.
 • Skapa ett mönster, eller köp 4 valfria krukor och plantera blommor som du tycker är fina att se på. (om du har katt, kolla att katten tål dem)
 • Leta upp en gammal tidningsartikel eller intervju som finns på radio där du själv deltagit eller där du skulle vilja säga något mer, vad hände efter intervjun? 10 år senare? Ego-boosting är viktigt för kreativiteten!
 • Ta en dag ledigt och gå på spa, massage, bastu, relax eller salong och testa en behandling du aldrig testat innan. ex. lerbad, peeling, fotmassage m.m.
 • Lär dig dansa salsa, tango, gammeldans eller valfri genré och visa sedan upp dina nya skills på en klubb, evenemang eller tillställning inför publik.
 • Håll ett tal eller sjung på någons examen, bröllop, födelsedag eller begravning.
 • Spela in en låt med tillhörande musikvideo i en studio. Om du vill och vågar, lägg upp videon och låten på youtube, instagram etc.
 • Köp en LP-spelare och två skivor, klä upp dig i kläder från en annan era, bjud in till 20-tals jazz eller 50-tals fest.
 • Köp en bulletjournal och skapa din egen design. Eller om du vill bli mer effektiv i din planering för en mer kreativ fritid, bygg om din kalender och ändra layout. Planera in dina kreativa aktiviteter och vila precis som dina jobbmöten och gör det i olika färger eller liknande.
 • Lägg ett stort pussel, 1000 bitar och uppåt. Låt sedan pusslet bli en tavla och häng upp det på väggen eller ge bort till någon.
 • Designa om ett gammalt klädesplagg till något nytt, limma dit ett tygmärke, klipp av ärmarna, färga eller gör batik. – Finns massor med inspirationsgrupper på facebook som träffas eller delta i någon kreativ grupp på ett studieförbund.
 • Laga något som är trasigt, bygg om något eller måla om ett bord, stol eller byrå till en mer unik design!
 • Gör ett eget spel, mosaik eller mönster som du sedan använder till textil, metall eller lek och bli riktigt bra i valfritt dataprogram.
 • Lär dig läsa kartor.
 • Gå en kurs i möbeldesign, formgivning eller fotografering.
 • Klä ut dig till en av dina förebilder och skicka en hälsning till dem, varför är han/hon/hen så bra? Ego-boosta andra är också bra för kreativiteten! Du kan skicka en hälsning till en gammal lärare, till din mormor eller en kändis.
 • Meditera, en eller flera gånger i veckan. Skriv ner observationer. (Det finns många kurser att delta i, om det är svårt att göra själv)
 • Lek tillsammans med någon vuxen, med eller utan barn. Åk till ett äventyrsland, Disneyland, Airhop eller gör gigantiska såpbubblor och ha vattenkrig utomhus.
 • Gör din egen t-shirt design
 • Gå en kurs i (teater) smink och styling. Testa sedan dina skills på dig själv eller någon annan.
 • Volontära eller hjälp till och jobba på ett arrangemang, festival, eller anordna ett eget där du tar hjälp av andra. (Alla kreativa ideer går inte att genomföra på egen hand)
 • Spela in en kortfilm.
 • Delta i pride, amesty eller annat demostrationståg där du agerar talkörsledare, tillverkar plakat eller organiserar ex. 1 maj event.
 • Skriv en debattartikel eller debattera kring ett ämne åtminstone 10 gånger vid olika tillfällen på twitter.
 • Lär dig djuphavsdyka och åk sedan och dyk på valfri ort.
 • Gå på två valfri nätverks/speed-dating-mäss-event och knyt nya kontakter.
 • Gå till tågstationen och boka biljett till närmsta avgående tåg. Boka hotell på tåget och spendera två dagar i en annan stadsmiljö. Skriv, filma, fotografera din upplevelse. Eller delta i #författartåget på instagram.
 • Bada bubbelpool och skriv ner alla ideer och lösningar på det som gnager i huvudet. Flyt sedan och tänk på allt du är tacksam över.
 • Köp en gammal telefonkatalog och ring upp 3 okända personer. Försök inleda ett samtal med främlingar. Eller, börja prata med någon på bussen. Du kan också ringa upp någon vars visitkort du haft länge men som det aldrig blev att du hörde av dig till. Föreslå ett möte om något konkret.
 • Gå eller spring en runda i skogen. Plocka upp 5 föremål och ta med dig dem hem. Väl hemma ska du komma på hur dessa kan ta plats eller göras om till något du kan behålla i ditt hem. Ex. En gren kan bli en smyckeshänge eller en krok.

Min tanke med listan är att den ska utökas med din hjälp och kanske kan vi genomföra allt på den tillsammans? Skicka gärna dina förslag till @cizzigronkvist eller kommentera här i inlägget.

PS: Även om du inte gjort något på listan så kan du skriva vad du skulle vilja göra och varför den idén känns rolig, utmanande & kreativ. Som ni säkert förstått så är kreativitet olika för olika personer.